เกี่ยวกับศูนย์
ที่มาของโครงการ

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ในขณะที่สังคมโลกได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย ในการนี้วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมควรเป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยเฉพาะทางด้านสาขาวิชาอิสลามศึกษา และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อิสลามศึกษา จึงได้จัดทำ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center : ISDMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ในการจัดระบบและเผยแพร่ข้อมูลด้านอิสลามศึกษาที่ถูกต้องให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการ เป็นการขยายบริการไปสู่ส่วนโรงเรียน ปอเนาะ เยาวชน และประชาชน สามารถสืบค้น เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์กลางในเผยแพร่ข้อมูลด้านอิสลามศึกษาที่ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ครู อุสตาส อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป
  2. ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนักเรียนนักศึกษา ครู อุสตาส อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการสอดแทรกคุณธรรม วัฒนธรรมอันดีงามเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ
  3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล ต่อยอดความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการที่ปรึกษา
  1. ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง รองผู้อำนวยการวางแผนและวิจัย
  3. ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเเละประกันคุณภาพ
     
คณะกรรมการดำเนินงาน  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ประธานกรรมการ
  2. นายอนันต์ เจ๊ะมามุ               กรรมการ
  3. นายอานนท์ เหมือนกู้ กรรมการ
  4. นายบาดือรี ดอคอ กรรมการ
  5. นายนูรดีน วันสุไลมาน กรรมการ
  6. นายศุภดุลย์ เอียดตรง กรรมการ
  7. นายอุสมาน ลีมอปาแล กรรมการ
  8. นายอัซมิง เซะ กรรมการและเลขานุการ
  9. นายอับดุลฮากิม สาเเละ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     
คณะกรรมการวิชาการ

กรรมการที่ปรึกษา
  1. ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย
     
คณะกรรมการวิชาการ  
  1. ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด เจะมะ กรรมการ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต กรรมการ
  6. รองศาสตราจารย์อับดุลเลาะ อับรู กรรมการ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง กรรมการ
  8. ดร.ธวัช นุ้ยผอม กรรมการ
  9. ดร.มะรอนิง สาแลมิง กรรมการ
  10. ดร.อาลี สาเมาะ กรรมการ
  11. ดร.รุชดี ตาเห กรรมการ
  12. Dr.Abdulai M. Kaba กรรมการ
  13. นายอานนท์ เหมือนกู้ กรรมการเเละเลขานุการ
  14. นายอัซมิง เซะ กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ