• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ซล.
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อิบนิกอยยิม อัลเญาซียะห์
ผู้แปล :
นพ.กษิดิษ ศรีสง่า
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :

บทความตอไปนี้คือแนวทางของทานนบี ซล. เกี่ยวกับทางการแพทย ที่ทานไดเปนผูรักษาดวยตนเองหรือไดบอกเลา แนะนําแนวทางแกผูอื่นใหรักษาในโรคตางๆ และเราจะขออธิบายเรื่องราวเหลานั้นวามันมีความมหัศจรรย มีวิทยปญญาอยูขางในอยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่บรรดาแพทยมากมาย ผูไดรูเห็นตางรูสึกวาเปนความประหลาดมหัศจรรย
อยางยิ่งเมื่อเทียบเคียงการแพทยของพวกเขากับการแพทยของทานนบี ซล. แลว ก็เทียบไดกับการแพทยของแพทยธรรมดากับการแพทยของแพทยผูเชี่ยวชาญนั่นเอง เนื่องจากสิ่งเหลานี้เกิดจากการชวยเหลือของอัลลอฮ ซบ. ผูทรงเดชานุภาพในทุกๆ สิ่ง

ความเจ็บปวยนั้นแบงไดเปนสองชนิด คือ ความเจ็บปวยทางดานจิตใจ และความเจ็บปวยทางดานรางกาย ซึ่งทั้งสองอยางนั้นมีกลาวไวในกุรอานแลวทั้งหมด

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
11 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :