หนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ซล.
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อิบนิกอยยิม อัลเญาซียะห์
 • ผู้แปล : นพ.กษิดิษ ศรีสง่า
 • สำนักพิมพ์ : -
 • เผยแพร่โดย : แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คำอธิบาย :

  บทความตอไปนี้คือแนวทางของทานนบี ซล. เกี่ยวกับทางการแพทย ที่ทานไดเปนผูรักษาดวยตนเองหรือไดบอกเลา แนะนําแนวทางแกผูอื่นใหรักษาในโรคตางๆ และเราจะขออธิบายเรื่องราวเหลานั้นวามันมีความมหัศจรรย มีวิทยปญญาอยูขางในอยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่บรรดาแพทยมากมาย ผูไดรูเห็นตางรูสึกวาเปนความประหลาดมหัศจรรย
  อยางยิ่งเมื่อเทียบเคียงการแพทยของพวกเขากับการแพทยของทานนบี ซล. แลว ก็เทียบไดกับการแพทยของแพทยธรรมดากับการแพทยของแพทยผูเชี่ยวชาญนั่นเอง เนื่องจากสิ่งเหลานี้เกิดจากการชวยเหลือของอัลลอฮ ซบ. ผูทรงเดชานุภาพในทุกๆ สิ่ง

  ความเจ็บปวยนั้นแบงไดเปนสองชนิด คือ ความเจ็บปวยทางดานจิตใจ และความเจ็บปวยทางดานรางกาย ซึ่งทั้งสองอยางนั้นมีกลาวไวในกุรอานแลวทั้งหมด

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 11 มิถุนายน 2558 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :