• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดา ซล.
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อิบนิกอยยิม อัลเญาซียะห์
ผู้แปล :
นพ.กษิดิษ ศรีสง่า
สำนักพิมพ์ :
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เผยแพร่โดย :
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :

บทความต่อไปนี้คือแนวทางของท่านนบี ซล. เกี่ยวกับทางการแพทย ที่ท่านได้เป็นผู้รักษาด้วยตนเองหรือได้บอกเล่า แนะนําแนวทางแก่ผู้อื่นให้รักษาในโรคต่างๆ และเราจะขออธิบายเรื่องราวเหล่านั้นว่ามันมีความมหัศจรรย์ มีวิทยปัญญาอยู่ข้างในอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาแพทย็มากมาย ผู้ได้รู้เห็นต่างรู้สึกว่าเป็นความประหลาดมหัศจรรย์ อยางยิ่งเมื่อเทียบเคียงการแพทยของพวกเขากับการแพทยของทานนบี ซล. แลว ก็เทียบไดกับการแพทยของแพทยธรรมดากับการแพทยของแพทยผูเชี่ยวชาญนั่นเอง เนื่องจากสิ่งเหลานี้เกิดจากการชวยเหลือของอัลลอฮ ซบ. ผูทรงเดชานุภาพในทุกๆ สิ่ง

ความเจ็บปวยนั้นแบงไดเปนสองชนิด คือ ความเจ็บปวยทางดานจิตใจ และความเจ็บปวยทางดานรางกาย ซึ่งทั้งสองอยางนั้นมีกลาวไวในกุรอานแลวทั้งหมด  

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
11 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :