• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : ความละอาย
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ดร.อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์
ผู้แปล :
ฟารีด กรีมละ
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
อาดีล
คำอธิบาย :

ท่านอิบนุก็อยยิม กล่าวว่า “ ความละอายถูกสร้างขึ้นมาจากมารยาทท่ีประเสริฐสุด สูงส่ง สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีประโยชน์มากที่สุด เป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ ดังน้ันบุคคลใดก็ตามที่ ไม่มีความละอายในตัวของเขา เขาหาได้มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวไม่ นอกเสียจากเป็นเพียงก้อน เนื้อ ก้อนเลือด และรูปลักษณ์แห่งความเป็นมนุษย์ เฉกเช่นกับเขาไม่มีคุณธรรมความดีประการใด หากไม่มีมารยาทนี้ (ความละอาย) แล้วไซร้ เขาจะไม่ให้เกียรติต่อแขก ไม่รักษาสัญญา ไม่ปฏิบัติ ตามสิ่งท่ีได้รับไว่เน้ือเช่ือใจ (อะมานะฮฺ) ไม่จัดการกิจธุระคนอื่น ไม่เลือกในสิ่งที่ดีเพื่อปฏิบัติและต่อ สิ่งน่ารังเกียจเพ่ือละทิ้ง ไม่ปกปิดสิ่งพึงสงวน และไม่ละเลิกต่อพฤติกรรมที่ชั่วช้า แท้จริงผลสืบเนื่อง จากพฤติกรรมเหล่าน้ันในศาสนา คือ ความหวังต่อบั้นปลายที่น่าสรรเสริญ ส่วนในดุนยา คือ ผู้ ปฏิบัติประการเหล่าน้ันจะได้คุณลักษณะของความละอายเป็นมารยาทของเขา และเป็นที่ประจักษ์ ชัดว่า หากแม่นไม่มีความละอายไม่ว่าต่อผู้ทรงสร้างหรือผู้ถูกสร้าง เขาย่อมไม่กระทําการงาน เหล่านี้ (มุคตะศ็อรฺ กิตาบ มิฟตาหฺ ดารฺ อัส-สะอาดะฮฺ โดยอิบนุล ก็อยยิม 277 อ้างจากหนังสือนัฎ เราะตุนนะอีม 5/1802)

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
22 มกราคม 2560