• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดก ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์ :
2554
เผยแพร่โดย :
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระบบกลไก ขั้นตอน ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับศาลยุติธรรม (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม และ3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การศึกษากรณี ตลอดจนการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ดะโต๊ะยุติธรรม  นักวิชาการศาสนาอิสลาม และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวนรวมทั้งสิ้น 220 คน

 

ผลการวิจัย พบว่า กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ประกอบด้วย กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และสถานที่   ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยในระดับมัสยิดและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประกอบด้วยการร้องเรียน  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการบันทึกข้อตกลงหรือการฟ้องร้องในระดับอื่น  ส่วนปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือด้านกฎหมาย  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ  และด้านสถานที่  โดยมีแนวทางการพัฒนา คือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกำหนดรายละเอียดด้านบุคลากรและอำนาจหน้าที่ งบประมาณ อำนาจการออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ย รวมถึงการเชื่อมโยงกับศาลยุติธรรม   การจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ  การให้มีองค์กรพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การจัดหางบประมาณเพื่อการไกล่เกลี่ย การจัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  การจัดระบบห้องไกล่เกลี่ย  การจัดทำระเบียบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการกำหนดขั้นตอนการไกล่เกลี่ย    

 

หมวดหมู่ :
งานวิจัย
วันที่เพิ่ม :
17 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :