• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัย การพัฒนาระบบและศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติฯ
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ดร.มะรอนิง สาแลมิง และคณะผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์ :
2555
เผยแพร่โดย :
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   2) ให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ดะโต๊ะยุติธรรม  นักวิชาการศาสนาอิสลาม  ในจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   จำนวนรวมทั้งสิ้น    120    คน 

          ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ดำเนินการโดยการออกระเบียบว่าด้วยการประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ส่วนการพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวและมรดก ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ใช้รูปแบบการอบรมแบบกระบวนกร    2) การจัดทำคู่มือข้อบัญญัติอิสลามว่าด้วยครอบครัวละมรดก โดยการแก้ไขการสะกดคำและการใช้คำที่แตกต่างกัน    การใช้คำศัพท์ภาษาอาหรับ  การอภิธานศัพท์  การแก้ไขกรณีที่เกี่ยวกับศาลให้มีความหมายรวมถึงกรรมการอิสลามประจำจังหวัด   และการเพิ่มเติมข้อบัญญัติอิสลามบางกรณี    3) การพัฒนาคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป  บทดุอาสำหรับใช้กล่าวในห้องไกล่เกลี่ย   และกฎจรรยาบรรณของผู้ไกล่เกลี่ย

หมวดหมู่ :
งานวิจัย
วันที่เพิ่ม :
18 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :