• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องครอบครัวและมรดกฯ
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ดร.มะรอนิง สาแลมิง และคณะผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์ :
2558
เผยแพร่โดย :
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ระบบ เครื่องมือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อขับเคลื่อนระบบพัฒนาเป็นระบบนำร่อง และสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานรัฐ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดอบรมกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามและกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทางวิชาการ การศึกษา พัฒนาเครื่องมือการไกล่เกลี่ยการประชุมร่วมกับหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำและวิพากษ์คำอธิบายคู่มือข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกรายประเด็น และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 3 ปี

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และในการพัฒนาระบบ E-nikah ควรพัฒนาเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเครื่องมือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของจังหวัดนำร่อง และได้จัดทำคำอธิบายคู่มือข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดกเพิ่มเติมในประเด็นค่าอุปการะเลี้ยงดู และการจัดการมรดก 3) ระบบการไกล่เกลี่ยได้รับการยอมรับจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และตัวแทนหน่วยงานระดับนโยบายส่วนการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) มีโครงการด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกในการไกล่เกลี่ย การส่งเสริมบทบาทสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด การพัฒนาทางวิชาการ  การประชาสัมพันธ์  และการสร้างเครือข่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ 1) ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับในการใช้แบบฟอร์มของผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยทั้งหมด 3) ควรให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับและมาตรฐานเดียวกัน 4) ควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        เพื่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ย 5) ควรจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) ควรจัดทำหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

หมวดหมู่ :
งานวิจัย
วันที่เพิ่ม :
18 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :