งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : แนวคิดเกี่ยวกับอะดาละฮฺของเศาะหาบะฮฺ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทัศนะของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คำอธิบาย :  URI:  http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6210

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 22 กันยายน 2560 (Munzir DM)
 • ไฟล์แนบ :